LÆRING I MILJØTERAPEUTISK ORGANISATION

DESIGN OG MÅL FOR UDDANNELSEN:

Uddannelsens design inddrager tre hovedfelter, der løbende afspejles i emnevalg og tilrettelæggelse af studieåret. Målet med de tre hovedfelter (ben) er:
· at opnå faglig kompetenceudvikling i forhold til forståelse af miljøterapiens teoriramme (ben I).
· at kunne implementere teori og omsætte til ny praksis i det miljøterapeutiske handlerum (ben II).
· at forstå og udøve praksis i overensstemmelse med den miljøterapeutiske organisation (ben III).
Derudover:
· at styrke det enkelte opholdssteds egenart og udvikling via spejling og gensidig inspiration.
· at få et større fagligt fællesskab og en fælles referenceramme på tværs af opholdsstederne, med udgangspunkt i erfarings-udveksling.
Uddannelsesgruppen er ”slow-open” forstået på den måde, at når en ny medarbejder starter på et opholdssted deltager man på lige fod med andre i uddannelsen fra ansættelsens start. Ved den førstkommende mulighed for intro-undervisning – hvert år i januar måned – samles de nyansatte, hvor de introduceres til uddannelsens tre ben.

DELMÅL FOR INTROUNDERVISNINGEN ER

· at introducere udviklingspsykologiske grundbegreber (ben I).
· at kende til miljøterapiens historiske baggrund og til miljøterapiens grundbegreber (ben II).
· at kende til opholdsstedernes organisationsform og strukturen for den miljøterapeutiske organisation (ben III).
Uddannelsens ben I: Udviklingspsykologi.
Formålet er overordnet at miljøterapeuten tilegner sig viden indenfor objektrelationsteorien og tilknytningsteorierne, samt andre beslægtede områder indenfor udviklingspsykologien for at miljøterapeuten får forudsætninger for at:
· integrere teorien og omsætte den i sin personlige praksis.
· kunne indsamle erfaringer og relatere dem til teorirammen.
· kunne forholde sig kritisk til sin egen erhvervede viden og videreudvikle den.
· kunne bidrage til udvikling af den teoretiske forståelsesramme ift. opholdssteder.
Uddannelsens ben II: Miljøterapi.
Formålet er overordnet, at skabe forudsætninger for implementering af miljøterapeutiske relationsarbejde og handle-muligheder ved at:
· kende og forstå grundbegreberne i miljøterapi, eksempelvis rolle, tid og sted.
· kende og forstå den primære opgave.
· kende og forstå betydningen af grundstrukturer.
· kende og forstå mulighederne for den terapeutiske intervention i relationer mellem miljøterapeut og barnet/den unge eller en gruppe af børn/unge.
Uddannelsens ben III: Organisation.
Formålet er overordnet, at give indsigt i betydningen af forholdet mellem institution og organisation ved at:
· forstå forskellen på service- og behandlingsinstitutioner.
· forstå samspillet mellem målgruppe, den primære opgave, institutionens ressourcer, organisationens grundstruktur og den teoriforankrede metode.
· kende forskel på det professionelle, den personlige forvaltning af miljøterapeut rollen og det private.
· kende til mulige veje og afveje i den professionelle udvikling (Rønnestads model).
Uddannelsens områder – kaldet ben – bliver således en afspejling af de delkompetencer som ønskes udviklet således at praksis understøttes af en psykologisk indsigt, en bevidst behandlings-pædagogisk praksis og en forståelse for den organisation som er rammen om det arbejde der udføres.