PROGRAM

SEDAC tilbyder de enkelte opholdssteder mulighed for at arbejde på egen udvikling via:

• At introducere nye medarbejdere til miljøterapi, udviklingspsykologi og organisationspsykologi.
• At tilbyde medarbejdere undervisning og procesdage, således at den enkelte medarbejder kan arbejde på egen udvikling som miljøterapeut.
• At tilbyde lederne fortsat mulighed for at arbejde på egen udvikling.

Derfor er SEDACs program differentieret og komplekst, samt i stadig udvikling. Uddannelsen er fortløbende og planlægges for 2 år ad gangen.

Programmet består af undervisning, procesforløb og organisationsudviklingsdage både fælles og i hvert opholdssted.

Ledergruppen har et bestyrelsesmøde i det første år af hvert forløb og et ledermøde i det andet år af hvert forløb, samt en årlig lederudviklingsdag.

UNDERVISNING

Samtlige medarbejdere skal i løbet af de første år, de deltager i SEDAC, deltage i 3 introduktionsdage (BASISFORLØB I) samt 2 dage om behandlingsplanlægning, med en skriveøvelse (BASISFORLØB II).

Om foråret foregår der differentieret undervisning for alle medarbejdere gruppevis. Grupperne er opdelt efter anciennitet i SEDAC. Grupperne er således på tværs af opholdsstederne.

Gruppe 1 omfatter medarbejdere, som har 3 eller flere års ansættelse som miljøterapeut i et af opholdsstederne og med mindst 3 års deltagelse i SEDAC. Gruppe 1 har et samlet forløb i de 2 år, med 2 dages undervisning hvert forår. Ingen ledere deltager i Gruppe 1s undervisning.

Gruppe 2 består af nyere medarbejdere (1 – 2 år i SEDAC som har gennemført BASISFORLØB I). Der er 2 undervisningsdage (BASIS FORLØB II). Der er knyttet en skriveøvelse til denne undervisning.

Gruppe 3 består af nye medarbejdere. Der er 3 undervisningsdage (BASISFORLØB I).

Hvert år etableres en ny gruppe af de nyansatte medarbejdere som starter med 3 introdage – BASISFORLØB I – det første år og 2 dage om behandlingsplanlægning – BASISFORLØB II – det efterfølgende år.

Sidst på foråret og om efteråret er der hvert år fokus på fællesudviklingen hvor samtlige medarbejdere og ledere deltager. Der er tale om teoridage, temadage og dage med præsentation af cases og arbejdskonference.

TID OG STED:

Arbejdskonferencen varer et døgn, med overnatning.

Undervisningen foregår på Hotel Strandparken i Holbæk.

Alle undervisningsdage kl. 9,30 – 15,30, medmindre andet er anført.

På festdagen dog fra kl. 9,30 – 16,30

 

Teori

Forberedelse ved litteraturlæsning uddelt mindst 3 uger før.

En undervisningsdag kan forløbe således:

9.30-12.00 oplæg/teori.

12.00-12.45 frokost.

12.45-15.30 gruppearbejde og opsamlende plenum.

TEMADAGE

Skal bestå af 2 dele – f.eks.:

– første del som er fælles og indeholder oplæg/teori og

– anden del som indeholder implementering og skal tilrettelægges således, at hver af organisationerne arbejder med udviklingen af deres løsning af den primære opgave, ud fra dagens tema. Gruppearbejde skal derfor tilrettelægges organisations vis.

SKRIVEØVELSER

Der knyttes skriveøvelser til undervisningen om behandlingsplanlægning (BASISFORLØB II). Formålet er at arbejde med anvendelsen af teori til forståelse af børn, unge og unge voksne, at opkvalificere praksis samt forbedre skrivning som arbejdsredskab.

Ved læsning af litteraturen og undervejs fra første undervisningsdag, forventes det, at deltagerne kommer til at tænke på mindst én ung/ung voksen, som er i miljøterapeutisk behandling nu.

Alle skal skrive ca. 1 side, hvor man tager afsæt i både:

• en eller flere udviklingspsykologiske teorier og begreber fra litteratur og/eller undervisning, og

• en ung eller ung voksen, som deltageren varetager behandling af eller har en pædagogisk opgave i forhold til.

Skriv om hvordan litteratur og/eller undervisning fik dig til at ændre opfattelse af den unge/unge voksne og behandlingsarbejdet. Eller beskriv en hændelse med så udførlige detaljer som muligt, hvor du kvalificerer overvejelserne ved hjælp af teori.

PROCESFORLØB

Procesforløb har det overordnede formål, at den enkelte medarbejder får mulighed for at undersøge og reflektere over sin egen faglige og personlige udvikling, ikke mindst hvordan medarbejderen er i stand til at påtage sig sin rolle med passende autoritet – både over for medarbejdere og over for de unge/ungevoksne.

Procesforløbene er udarbejdet med henblik på at give deltagerne mulighed for at kunne undersøge og arbejde på videreudviklingen af den åbne, ikke-dømmende og reflekterende, miljøterapeutiske kultur i hver af organisationerne. Derudover er procesforløbene udarbejdet med henblik på at give deltagerorganisationerne mulighed for at understøtte egen udvikling ved at samarbejde og forandre sig sammen med de andre organisationer. Der er mulighed for at undersøge og arbejde med de i forvejen fastlagte strukturer i organisationerne.

Derfor handler procesforløbene både om medarbejdere, behandling, samarbejde og organisation. Udførelsen af behandlingsarbejdet kræver, at man arbejder med bevidstheden om sig selv i relation til andre mennesker, og at medarbejdergruppen arbejder med både de bevidste og de ubevidste processer, der opstår i samarbejdet.

Metoderne i procesforløbene er valgt med henblik på at skabe mulighed for at få større indsigt om sig selv i en professionel rolle, om egen funktion i gruppesammenhæng, om gruppeprocesser i en miljøterapeutisk behandlingsorganisation, samt om samarbejdsprocesserne organisationerne imellem.

PROCESFORLØBET BESTÅR AF:

• Arbejdskonferencer

• Lederudvikling

• Procesdage i hvert opholdssted

• Organisationsudvikling efter eget valg i hvert opholdssted

ARBEJDSKONFERENCER:

En arbejdskonference er en midlertidig organisation, hvis opgave det er at undersøge og skabe læring om arbejdsprocesser i organisationer. I SEDAC afholdes en arbejdskonference for samtlige deltagere i SEDAC, et døgn fra fredag til lørdag, med overnatning.

Konferencen har et tema, der drejer sig om en vigtig udfordring i miljøterapeutiske organisationer.

I arbejdskonferencen er der mulighed for at undersøge hvilke processer, der foregår i konferencen som helhed, mellem ledelse og deltagere, mellem deltagerne indbyrdes, samt mellem forskellige grupper – mens der arbejdes med konferencens opgave. Den enkelte deltager har mulighed for at undersøge, hvordan og i hvilke situationer han eller hun får eller tager bestemte roller og hvilke følelser, tanker og fantasier, der knytter sig til disse. Udover mere generelt at skabe læring om organisationer og ledelse aktiverer konferencen uundgåeligt temaer, der er vigtige og aktuelle for såvel de enkelte deltagere som for de organisationer, der deltager.

En arbejdskonference kan ses som træning i at arbejde i en undersøgende og reflekterende organisationskultur. I en miljøterapeutisk organisation er det meget vigtigt at være opmærksom på hvilke følelser, tanker og fantasier arbejdet aktiverer. Det er vigtigt at være parat til at dele disse følelser, tanker og fantasier for sammen at kunne reflektere over behandlingsarbejdet med henblik på at samarbejde om at løse organisationernes primære opgaver.

Arbejdskonferencen varer et døgn, fra fredag kl. 14 til lørdag kl. 14 med overnatning.
Arbejdskonferencen ledes af Steen Visholm, Heidi Rose, og yderligere 1 konsulent.

LEDERUDVIKLING

Det er en kompleks opgave at lede en miljøterapeutisk behandlingsorganisation. Det er ledelsens opgave at varetage behandlingsansvaret, ansvaret for medarbejdere og ansvaret for organisationens forhold til omverdenen, herunder visitation, økonomi samt udvikling af stedet, ift. omverdenens omskiftende forhold og krav. Ledelsen skal sikre, at den primære opgave fortsat løses og udvikles, at medarbejderne arbejder på den primære opgave og at de fortsat udvikler sig. Dette skal foregå i forhold til en gruppe børn, unge eller yngre voksne, som har store vanskeligheder med at udvikle sig hensigtsmæssigt.
Konsulenter: Annemette Hasselager og Birgitte Bonnerup  

Ledergruppen har et årligt ledermøde, en årlig lederudviklingsdag samt mulighed for ledersupervision (individuelt og/eller som leder-par).

PROCESDAGE

Det drejer sig om mindst èn dag pr. år i hver af SEDACs organisationer. Her arbejdes dels med organisationen som en helhed, med de bevidste og ubevidste temaer, der er aktive i organisationen, og dels med de formelle og uformelle roller i organisationen, med henblik på at undersøge projektive identifikationsprocesser mellem rollehaverne.

Hvert år er der én procesdag hvor der arbejdes med den enkeltes personlige og professionelle udvikling og samarbejdet mellem medarbejderne.

Datoer, tid og sted for procesdage aftales for hvert opholdssted mellem ledere og konsulenter.

ORGANISATIONSUDVIKLING EFTER EGET VALG F.EKS. OM MILJØTERAPEUTISK GRUNDSTRUKTUR

Grundstrukturen er institutionens samlede organisation, hele opholdsstedets liv og virksomhed med behandlingsarbejdet som det centrale fokus. Grundstrukturen er aktiv når organisationen er aktiv – 24/7 i døgnorganisationer og tilsvarende i dagbehandlings- og skoletilbud. Den organisatoriske ramme for de vigtige relationer mellem enkelte børn/unge og voksne på opholdstedet (f.eks. kontaktpædagog-systemet) er en del af grundstrukturen.

Ofte inkluderer institutionen (opholdsstedet) tiden inden den aktuelle indskrivning i organisationens grundstruktur (f.eks. visitation, det første møde, besøg på institutionen osv.). Samtidig inkluderes ligeledes tiden efter udskrivning f.eks. barnets/den unges ophold i udslusningsfamilie/-bolig, efterværn osv. i den udstrækning dette sorterer under institutionens (opholdsstedets) ledelse.

Grundstrukturens konkrete opbygning er bl.a. afhængig af målgruppe, primære behandlingsmæssige opgave, de ressourcer, som stilles til rådighed for barnet/den unge samt personalets generelle miljøterapeutiske kompetence.

Hvert år er én dag, med fokus på organisationsudvikling af eget valg (f.eks. en grundstrukturdag, en ekstra procesdag, en temadag, o.l.)

Datoer, tid og sted for Organisationsudvikling efter eget valg aftales for hvert opholdssted mellem ledere og konsulenter.